top of page

algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Ondernemingsgegevens

Artikel   3 - Algemene bepalingen

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - Online aankopen

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - De prijs 

Artikel   8 - Levering en uitvoering overeenkomst

Artikel   9 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10 - Garantie

Artikel 11 - Klantendienst 

Artikel 12 - Sancties niet-betaling

Artikel 13 - Privacy

Artikel 14 - Gebruik van Cookies

Artikel 15 - Aantasting geldigheid - niet- verzaking 

Artikel 16 - Wijziging voorwaarden 

Artikel 17 - Bewijs 

Artikel 18 - Toepasselijk recht- geschillen 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met 1AT;

  3. Dag: kalenderdag;

  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of 1AT in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  7. 1AT: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door 1AT georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en 1AT gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

  10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van 1AT.

Artikel 2 - Ondernemingsgegevens 

Naam onderneming: 1at 

Naam ondernemer: Steen Ann-Sofie
Vestigingsadres: Abdijstraat 23, 8670 Koksijde

E-mailadres: ann.sofie@live.be

Btw-identificatienummer: BE0768 875 151

Artikel 3 - Algemene bepalingen

De e-commerce website van 1at, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Abdijstraat 23, 8670 Koksijde, BTW BE 0768 875 151, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van 1at moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door 1at aanvaard zijn.

Artikel 4 - Het aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 1at niet. 1at is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 1at is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door 1at. 1at kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 Artikel 5 - Online aankopen 

Kies in de webshop de gewenste producten en klik op ‘in winkelmand’ om deze in uw winkelmandje te plaatsen. Nadat u alle gewenste producten in het winkelmandje heeft geplaatst, kunt u het complete overzicht bekijken door rechts bovenaan de pagina op het winkelmandje te klikken.

Als u het winkelmandje heeft gecontroleerd, kunt u verder gaan met het bestelproces door op de knop ‘afrekenen’ te klikken. U komt nu op de afreken-pagina. Op deze pagina wordt er gevraagd uw verzendgegevens in te vullen.

Nadat u de verzendgegevens heeft ingevuld, kunt u de bezorgwijze kiezen.

U kunt kiezen tussen een bezorging in regio Westkust (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne en Veurne), een bezorging in de rest van België, in Nederland of Luxemburg.

Als u alle gegevens heeft ingevuld, kiest u de gewenste betaalmethode (Bancontact, creditkaart of cash).

Onderaan de ingevulde gegevens ziet u nogmaals een overzicht van uw bestelling.

Indien u de bovenstaande stappen heeft doorlopen kunt u de bestelling definitief maken door op de knop ‘doorgaan’ te klikken.

Indien u voor Bancontact heeft gekozen, wordt u doorgestuurd naar de beveiligde Bancontact omgeving om het betaalproces af te ronden.

U krijgt per e-mail een orderbevestiging toegestuurd.
 

1at is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij 1at.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant 1at, Abdijstraat 23, 8670 Koksijde, 0476 99 91 94, info@1at.be, via een ondubbelzinnige verklaring via e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan 1at heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan 1at, Abdijstraat 23, 8670 Koksijde. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt 1at zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal 1at alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen. 1at kan wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

1at betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7 - De prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 8 - Levering en uitvoering overeenkomst 

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg. 

De levering gebeurt door  Bpost.

Voor bestellingen in de Westkust (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne en Veurne), wordt er gratis geleverd.
Voor bestellingen in de rest van België worden er €5 verzendingskosten aangerekend. 

Er wordt naar Nederland en Luxemburg verzonden met een verzendingskost van €10.  

Alle producten worden geleverd tussen de 2-5 werkdagen. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan 1at.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door 1at was geboden.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van 1at.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van 1at te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 10 - Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de 1at klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan 1at.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant 1at zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 11 - Klantendienst 

De klantendienst van 1at is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476 99 91 94 op woensdag en zondag, dagelijks via e-mail op info@1at.be of per post op het volgende adres : Abdijstraat 23, 8670 Koksijde. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Klachtenregeling: 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 1AT, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij 1AT ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 1AT binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot 1AT. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van 1AT niet op, tenzij 1AT schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door 1AT, zal 1AT naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 - Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover 1at beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt 1at zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13 - Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, 1at, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, en het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. 

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan 1at, Abdijstraat 23, 8670 Koksijde, info@1at.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot 1at, Abdijstraat 23, 8670 Koksijde, info@1at.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten​

Artikel 14 - Gebruik van Cookies 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.​

Artikel 15 - Aantasting geldigheid niet- verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door 1at om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16 - Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van 1at. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 17 - Bewijs 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht - geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Anker 16
Anker 17
Anker 18
Payment Methods

bETAALMOGELIJKHEDEN

- Credit / Debit Kaart
- PAYPAL

- Contant 

bottom of page